sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služieb v oblastiach koučingu, poradenstva, konzultácií, kurzov, workshopov a školení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom dohody o koučovaní resp. poradenstva alebo zakúpením kurzu, alebo objednaním workshopu, školenia, tréningu, teambuldingu na webových stránkach www.zuzanachromacoaching.sk alebo cez email coaching@zuzanachromacoaching.sk.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našej stránke, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

1. Niektoré definície

1.1 Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za sedenie, kurz, tovar; workshop, teambuilding.

1.2 DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.3 Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.4 My (Predávajúci) sme spoločnosť Zuzana Chromá Coaching, so sídlom Pražská 9, Košice, 040 11, IČO 53863259 , e-mail coaching@zuzanachromacoaching.sk, telefónne číslo 0917425691, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

1.5 Objednávka je Váš (Kupujúceho) neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru (kurzu, sedenia, workshopu) s Predávajúcim;

1.6 Tovar sa myslia služby poradenstva a koučingu, workshopy, tréningy, školenia a teambuildingy vytvorené na mieru, rovnako ako aj kurzy zverejnené na stránke.

1.7 Vy ste osoba nakupujúca na Našej stránke, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.8 Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe Objednávky zaslanej prostredníctvom stránky alebo emailu a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

2. Všeobecné ustanovenia 

2.1 Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.


3. Uzatvorenie zmluvy

3.1 Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom a anglickom jazyku.
3.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-mailu.
3.3 K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné si na stránke vybrať službu, o ktorú máte záujem  (poradenstvo, koučing, školenia, workshopy, tréningy, kurzy), a kontaktujete nás prostredníctvom kontaktého formulára alebo na e-mail coaching@zuzanachromacoaching.sk, v prípade kurzu sa priamo prihlásite na daný termín a vložíte ho do košíka.

3.4 Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu, cez ktorú Nás kontaktujete, alebo ktorú uvediete v kontaktnom formulári. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.5 V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

3.6 V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny

3.7 V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

4. Cenové a platobné podmienky

4.1 Cena je vždy uvedená v rámci cenníka, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare na stránke a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

4.2 Celková cena je uvedená bez DPH, keďže nie sme platcami dane. Všetky uvádzané ceny pri tovare či službách sú konečné.

4.3 Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. V prípade objednania služieb koučingu alebo poradenstva, je platbu potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred dohodnutým prvým stretnutím.

4.4 Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru a po realizácii školenia, kurzu, koučingu, čiže po uskutočnení zdaniteľného plnenia, daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o zaplatení a daňový doklad.

4.5 Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe pred uhradením Celkovej ceny, keďže platbu budete uhrádzať na základe faktúry, a bude zaslaná na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný uskutočniť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.

5.2 V prípade objednávky školení, workshopov, tréningov, kurzov, je Predávajúci povinný uskutočniť stretnutie na základe dohodnutých podmienok.

    6. Odstúpenie od zmluvy

    6.1 Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

     6.2 Výnimkou sú dva prípady: 

1. Ak Kupujúci súhlasil s poskytovaním služby a vyjadril si súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami ich úplnom znení.

2. Ak služba už bola poskytnutá

     6.3 Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail coaching@zuzanachromacoaching.sk       vyhlásením, že Kupujúci odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Kupujúcemu bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho (uvedený) bankový účet.

7. Záručné podmienky

7.1 Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

8.2 Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny.

8.3 V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

8.4 Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 23.10.2021.