Hodnotový semafor

26.08.2021

Zdroj rešpektu k sebe samému  

Každý z nás sa riadi akýmsi semaforom, ktorý nám hovorí, čo áno, čo nie, s čím hlboko súhlasíme a čo odmietame. Nemám teraz na mysli svedomie a morálku. Hovorím o základných hodnotách, ktoré vyjadrujú, kým som.

Medzi hodnoty patria napríklad VZŤAHY (rodina, priatelia, partner) , CTIŽIADOSŤ, KRÁSA, SLÁVA, AUTENTICITA, VIERA, ZDRAVIE, DISCIPLÍNA, RADOSŤ, INTELEKT... je ich množstvo. Každý z nás má zopár svojich naj (základných hodnôt), ktoré sú hlavným motivátorom nášho konania resp. nekonania.  

Ideálny stav je, keď svoje základné (core) hodnoty poznáme a konáme v súlade s nimi. Vtedy sa nám žije ľahšie a spokojnejšie, pretože sa správame tak, ako cítime, že je to pre nás správne. Problém nastáva, keď svoje hodnoty potlačíme do úzadia, prekryjeme ich niečím povrchným - hodnotami ľudí, s ktorými sa stretávame, alebo hodnotami organizácie, v ktorej pracujeme. Možno niekde na ceste za životom, kariérou, rodinou, sme zabudli na to, čo je v skutočnosti pre nás dôležité, lebo sme konali nie podľa seba, ale podľa okolností, do ktorých sa naše hlboké presvedčenie "nehodilo". Bolo pre nás nevýhodné konať v súlade s našimi hodnotami. Príkladov je mnoho, stačí možno len spomenúť "nevinné" opisovanie, podvádzanie v škole pri teste. Pre človeka, ktorý má jednu zo základných hodnôt ČESTNOSŤ, je takýto podvod zdrojom negatívnych pocitov, smútku, hanby, frustrácie a zlosti na seba. Nie sme dokonalí a niekedy podľahneme. Ale čím viac sa poznáme a čím viac sa rešpektujeme, to znamená rešpektujeme naše základné hodnoty, tým viac žijeme v súlade so sebou, sme AUTENTICKÍ. Čím silnejšie sme spätí s našimi hodnotami, tým jednoduchšie je nám odmietať správanie a konanie, ktoré je s nimi v protiklade.  

... čím viac sa poznáme a čím viac sa rešpektujeme, to znamená rešpektujeme naše základné hodnoty, tým viac žijeme v súlade so sebou, sme AUTENTICKÍ. 

Na druhej strane, ak sme naše hodnoty odsunuli na vedľajšiu priečku, zabudli na ne, po čase zistíme, že nie sme spokojní, necítime sa dobre, môžeme mať pocity odmietania a frustrácie a nerozumieme odkiaľ prišli. Žijeme totiž vo vnútornom konflikte. V konflikte, ktorý pochádza z toho, že sme do popredia dali hodnoty, ktoré vyzerali, že sú pre náš život a šťastie dôležité, ale v skutočnosti sme ignorovali samých seba, to, čo nám prináša uspokojenie a radosť v živote, harmóniu, vyrovnanosť a dôveru v to, čomu verím. Nerešpektovali sme sa, svoje pocity a svoje presvedčenia. Hnali sme sa za niečím, čo vyzeralo atraktívne, a aj keď sme uspeli, nedostavil sa pocit šťastia a hrdosti.

Preto je dôležité poznať sa, spoznať svoje hlboké, základné a zásadné hodnoty, poznať, čo uprednostňujeme, aké máme potreby a ciele, ale aj limity a hranice. Vedieť, čo od života chceme a akým spôsobom to chceme dosiahnuť, aby to bolo v súlade s tým, kým sme. Výsledkom bude HARMÓNIA medzi mojimi hodnotami a mojimi skutkami, REŠPEKT voči sebe samému, porozumenie a akceptovanie toho, kým som.